1851 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Aaron życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest Ci bliższą postacią biblijną?

Życiorys i biografia Aarona

Postać biblijna występująca w Starym Testamencie. Brat Mojżesza, jego pomocnik i pierwszy arcykapłan wg tradycji żydowskiej. Założyciel tzw. „domu Aarona”, z którego wywodzili się późniejsi kapłani, jego potomkowie.

Pochodzenie

Imię Aaron jest tłumaczone jako „mówca”, „oświecony”, czy też „mieszkaniec gór”. Był środkowym synem Amrama i Jokebed wywodzących się z pokolenia Lewiego. Miał starszą siostrę Miriam i młodszego o trzy lata brata Mojżesza.

Ożenił się Eliszebą (z pokolenia Judy), z którą miał czterech synów: Nadaba, Abihu, Eleazara i Itamara.

Przez długi czas był rozdzielony ze swoim bratem (Mojżesz najpierw przebywał na dworze faraona, następnie musiał uciekać). W Księdze Wyjścia istnieje zapis, że Bóg kazał Aaronowi wyjść na pustynię na spotkanie brata i pomóc mu w wypełnieniu misji jaką było wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu.

Pomocnik Mojżesza

Sytuacja narodu wybranego była wówczas bardzo trudna. Znienawidzeni przez Egipcjan pracowali jako niewolnicy. Mojżesz wraz z Aaronem poszli więc na dwór faraona, aby przekazać mu nakaz od Boga o wypuszczeniu Izraelitów. Istnieje przekaz, że Mojżesz był człowiekiem nieśmiałym i jąkał się, dlatego też jego starszy brat, mając dar przemawiania wypowiadał się w imieniu Mojżesza. Także to Aaron uczynił na oczach władcy Egiptu cud zamiany swojej laski w węża. Nie był już wówczas młodym człowiekiem – według Biblii miał 80 lat.

Faraon nie zgodził się na wypuszczenie całego narodu ze swojego kraju, dlatego też Jahwe zesłał na Egipt liczne plagi, mające skłonić go do zmiany zdania.

Wyjście z Egiptu

Po obchodzeniu przez Izraelitów święta Paschy i ostatniej pladze, jaką była śmierć wszystkich pierworodnych w Egipcie, faraon zgodził się w końcu, aby potomkowie Jakuba mogli wyjść do swojej ziemi obiecanej.

Aaron w trakcie drogi w dalszym ciągu był pomocnikiem Mojżesza (podobnie jak ich siostra Miriam). W trakcie wojny z Amalekitami na górze Synaj podtrzymywał wraz z Churem ramiona Mojżesza, gdyż to zapewniło Izraelitom pomoc Jahwe i tym samym zwycięstwo.

Bunt i przebaczenie

Gdy Mojżesz wyszedł na górę Synaj, aby zawrzeć przymierze z Bogiem i otrzymać tablice z przykazaniami, Izraelici zaczęli się buntować. Przekonali Aarona do zbudowania posągu złotego cielca, którego czcili później jako bóstwo. Bóg Izraelitów widząc to bałwochwalstwo zapałał wielkim gniewem do buntowników. Tylko dzięki wstawiennictwu Mojżesza grzechy Aarona i Izraelitów zostały im odpuszczone.

Nie był to jednak jedyny grzech, jakiego się dopuścił, gdyż będąc w Kadesz ponownie nie oddał należnej czci Bogu uderzając laską o skałę w celu wydobycia z niej wody. Mimo ogromnej roli, jaką Aaron i Mojżesz spełnili w wyprowadzeniu Izraelitów z Egiptu, sami nie mogli wejść do Kanaanu. Była to konsekwencja tamtego czynu.

Arcykapłan

Z polecenia Boga, Mojżesz namaścił swojego starszego brata na arcykapłana. Wraz ze swoim ojcem czynności kapłanów pełnili również jego synowie. Tym samym funkcja ta została przeniesiona z rodu Rubena na potomków Lewiego. Stąd też kapłani byli później nazywani „lewitami” bądź „aaronitami”. Wybór Aarona na arcykapłana Izraelitów został potwierdzony przez Jahwe znakiem zakwitnięcia jego laski – jako jedynej spośród dwunastu znajdujących się w Namiocie Spotkania – miejsca gdzie przechowywano tablice z przykazaniami. Aaron jako arcykapłan miał prawo wejść do najświętszego miejsca w Namiocie tylko raz do roku, w trakcie święta Jom Kippur. Wtedy składał tam dla Jahwe ofiarę całopalną.

Nie wszyscy synowie Aarona byli dobrymi kapłanami. Dwaj z nich – Nadab i Abihu ponieśli śmierć jeszcze za życia ojca, gdyż nie wypełniali prawidłowo swoich obowiązków.

Śmierć

Według Księgi Liczb zmarł na górze Hor, tuż przed samą Ziemią Obiecaną mając 123 lata. Przekazy mówią, że wyszedł na górę wraz z Mojżeszem i swoim synem Eleazarem, któremu przekazał symbole władzy kapłańskiej, następnie położył się w jaskini i aniołowie wzięli jego duszę do nieba. Żałoba po Aaronie trwała 30 dni. Inny przekaz znajdujący się w Księdze Powtórzonego Prawa wskazuje Moserze jako miejsce jego śmierci.

Obecność w innych tradycjach

Postać brata Mojżesza można odnaleźć nie tylko na kartach pięcioksięgu Starego Testamentu. Wspominany jest również w późniejszych częściach Biblii oraz w tradycyjnych tekstach Żydowskich.

Również Chrześcijanie podkreślają osobę Aarona – pierwszego arcykapłana jako pierwowzoru i przepowiedni późniejszego kapłaństwa Jezusa. Również Jan Chrzciciel jego potomkiem i wywodził się z rodu Lewitów.

Jego osoba jest również czczona w tradycji muzułmańskiej – mówiące o tym zapisy można znaleźć na kartach Koranu. Lokalni Muzułmanie dbają także o miejsce pochówku Aarona na górze Hor – stoi tam obecnie mały meczet.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

25 − 20 =

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu https://pl.wikipedia.org/ wykorzystane na podstawie licencji CC BY-SA 3.0; autor: Postdlf; pierwotne źródło: Metropolitan Museum of Art, New York City.