1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Demokryt życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto był według Ciebie lepszym filozofem?

Życiorys i biografia Demokryta

Filozof grecki, podróżnik i naukowiec. Współtwórca atomizmu oraz autor około 70 prac z dziedziny fizyki, chemii, medycyny czy astronomii. Jest uznawany za najbardziej wszechstronnego uczonego przed Arystotelesem.

Filozofia

Demokryt pojmował naturę jako ciągły ruch materialnych, niepodzielnych i wiecznych cząstek (atomów), których połączenie daje w efekcie różnorodne ciała. Atomy poruszają się w próżni. Jedynymi cechami, dzięki którym cząsteczki odróżniają się od siebie wedle tej koncepcji, to kształt, położenie i porządek. Stanowczo sprzeciwiał się tezie, mówiącej, że przyroda jako taka dąży do konkretnego celu. Był zwolennikiem wyjaśniania zjawisk przyczynowo.

W zagadnieniach teologicznych, Demokryt głosił pogląd, jakoby bogowie byli złożeni z atomów, które w teorii podlegają skończoności, jednak dzięki umiejętności kierowania ruchem tych atomów, cieszą się bardzo długim życiem. Co najistotniejsze, nie są twórcami świata, ale mogą wpływać na losy ludzi.

Demokryt był zwolennikiem determinizmu. Uważał, że konkretny ruch ma zawsze konkretną przyczynę. Sformułował teoriopoznawczą koncepcję tzw. idoli, tj. obrazów form rzeczy przenikających do narządów zmysłowych i umożliwiających poznanie.
Był przedstawicielem mimetycznej teorii sztuki, a do poglądów na kulturę wprowadził ideę rozwoju, jako realizacji potrzeb.

W kwestiach działania państwa i społeczeństwa, uznawał więź społeczną za wynik potrzeby wzajemnej pomocy i obrony, a państwo – za efekt potrzeby harmonizowania sprzecznych interesów jednostek.

Według Demokryta stan szczęśliwości można osiągnąć poprzez wewnętrzny spokój i pogodę ducha. Filozof głosił etyczny postulat zachowania umiaru. W etyce racjonalistycznej powoływał się na wstyd moralny, który jest rdzeniem cnoty. Nie zachowało się żadne z dzieł Demokryta, a jego nauki były przez lata przekazywane jedynie ustnie.

Wpływ

Demokryt głoszonymi przez siebie tezami, przyczynił się do rozwoju kilku dziedzin w filozofii. Dzięki niemu rozwinęła się ontologia, czyli dziedzina zajmująca się problematyką bytu oraz istnienia. Demokryt wysnuł tezę o nieciągłości materii oraz próżni, jako jedynym, co nieskończone.

Doprowadził także do rozwoju aksjologii (nauki o wartościach). Wg greckiego filozofa najwyższą wartością jest zadowolenie i radość ducha, nad którymi panuje rozum oraz nad rozkoszami zmysłowymi pierwszeństwo winny mieć rozkosze umysłowe.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 63 = 68

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie - shutterstock.com, autor markara