1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Tales z Miletu życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto był według Ciebie lepszym filozofem?

Tales z Miletu - życiorys i biografia

Tales z Miletu - grecki filozof i matematyk, prawdopodobnie pierwszy uczony i filozof europejski, jeden z twórców jońskiej filozofii przyrody. Presokratyk.

Filozofia Talesa z Miletu

Tales uważał wodę za początek wszystkiego. Jako swego rodzaju rzeczywistość samą w sobie, która trwa, pomimo zachodzących w przyrodzie i na świecie zmian. Zapoczątkował filozoficzne poszukiwanie pierwszej zasady (gr. physis), z której powstała wszelka natura.  Jest także uważany za pioniera w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie początek i sens wszechświata oraz użytkowania wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

Jest zaliczany do grupy twórców jońskiej filozofii przyrody. Tales wysnuł cztery główne tezy:
- zasadą jest woda,
- magnes posiada duszę,
- wszystko jest pełne bogów,
- dusze są nieśmiertelne.

Matematyka i astronomia

Poza filozofią, sporą część życia Tales poświęcił na badanie zagadnień matematycznych i astronomicznych. Do Talesa należy wykazanie, że średnica dzieli okrąg na połowy, a także podanie twierdzenia o równości kątów przy podstawie trójkąta równoramiennego, twierdzenia o równości dwóch trójkątów mających równe 1 bok i 2 kąty oraz odkrycie, że przy przecięciu się 2 prostych otrzymuje się równe kąty.

Najważniejszym jednak osiągnięciem dla matematyki jest twierdzenie Talesa, które mówi, że: jeżeli proste równoległe przecinają ramiona kąta, to wyznaczone przez nie odcinki na jednym ramieniu są proporcjonalne do odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te same proste na drugim ramieniu.

Również jednym z głównych zajęć greckiego uczonego było badanie ciał niebieskich. Bazując na osiągnięciach babilońskich i egipskich, zdołał przewidzieć zaćmienie słońca w 585 r. p.n.e. Co istotne jednak, Tales prawdopodobnie nie znał bezpośredniej przyczyny zaćmienia, a przewidzenie oparł na długotrwałych obserwacjach. Drugim ważnym dokonaniem autorstwa Talesa, jest wykorzystanie gwiazdozbioru Małej Niedźwiedzicy w celach nawigacyjnych.

Zdolności praktyczne i polityczne

Tales wykazywał duże zdolności na gruncie praktycznym. Według relacji Herodota (od którego czerpiemy wiele informacji nt. życia Talesa), umożliwił armii lidyjskiej sforsowanie rzeki Halys, poprzez odprowadzenie wody wykopanym specjalnie w tym celu kanałem. Podczas pobytu w Egipcie zdołał zmierzyć wysokość piramid na podstawie wysokości ich cienia.

Tales wykazywał również talenty polityczne. Z przekazów wiadomo, że doradzał swojemu rodzinnemu miastu w kwestiach zawierania przymierzy. Prawdopodobnie był pomysłodawcą utworzenia federacji miast jońskich z siedzibą w Teos.

Tales nie napisał żadnego traktatu ani dużej pracy dotyczącej jego przemyśleń oraz twierdzeń. Dowodzi tego brak jego pism w Bibliotece Aleksandryjskiej, w której skupiały się najważniejsze dzieła w starożytności.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

9 + = 16

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie - shutterstock.com, autor Naci Yavuz